Phần Thưởng Sự Kiện Thám Hiểm Hành Tinh

Ngày đăng: 05.08.2021

 PHẦN THƯỞNG

Quà Mở rương

Giftcode

Vật phẩm

1

5 Mảnhh S + 2 Mảnh SS + 200 kim cương

2

15 Mảnhh S + 10 Mảnh SS + 500 kim cương

3

100 Mảnhh S + 40 Mảnh SS + 700 kim cương

4

150 Mảnhh S + 100 Mảnh SS + 1000 kim cương

 

Giftcode

Vật phẩm

1

5 Đá thức tỉnh + 1000 Đá năng lượng + 1000 nhộng đột phá

2

10 Đá thức tỉnh + 5000 Đá năng lượng + 5000 nhộng đột phá

3

20 Đá thức tỉnh + 10000 Đá năng lượng + 10000 nhộng đột phá

4

50 Đá thức tỉnh + 10000 Đá năng lượng + 50000 nhộng đột phá

 

Giftcode

Vật phẩm

1

5 viên triệu hồi cao cấp + 2 viên triệu hồi thần bí + 1 Đá thần bí

2

10 viên triệu hồi cao cấp + 5 viên triệu hồi thần bí + 2 Đá thần bí

3

20 viên triệu hồi cao cấp + 10 viên triệu hồi thần bí + 3 Đá thần bí

4

40 viên triệu hồi cao cấp + 20 viên triệu hồi thần bí + 5 Đá thần bí

Quà đạt Mốc

Mốc quà

Lượt

Phần thưởng

Mốc Quà Chung TOÀN SERVER

50.000

Vàng x200.000, Viên Nhộng Exp x5000, Viên Nhộng Đột Phá x3000, Kim Cương x300

150.000

Kim Cương x300, Hợp Kim x3000, Kim Tinh x500, Tinh Thạch Z x500, Mảnh S Ngẫu Nhiên x20

250.000

Đá Thức Tỉnh x10, Mảnh S Ngẫu Nhiên x30, Kim Cương x300, Ngọc Porata x1000

400.000

Kim Cương x300, Ngọc Rồng Ngẫu Nhiên x1, Mảnh SS Ngẫu Nhiên x10, Đá Thức Tỉnh x10

550.000

Hồn Đỏ SS Tùy Chọn x20, Đá Thức Tỉnh x15, Kim Cương x300, Ngọc Rồng Ngẫu Nhiên x2

Mốc Quà Cá Nhân

15

Vàng 200000

Nhộng exp 10000

Nhộng đột phá 5000

Ngọc rồng ngẫu nhiên 1

Ngọc triệu hồi cao cấp 10

Kim cương 300

30

Vàng 400000

Nhộng exp 20000

Nhộng đột phá 10000

Ngọc rồng ngẫu nhiên 3

Ngọc triệu hồi cao cấp 20

Kim cương 500

50

Vàng 800000

Nhộng exp 80000

Nhộng đột phá 40000

Vũ khí ngẫu nhiên 3

Ngọc triệu hồi cao cấp 40

Kim cương 500

70

Đá thức tỉnh  50

Ngọc rồng tuỳ chọn 2

Nguyên Khí ngẫu nhiên LV3-5 10

Viên Nhộng Đột Phá-6 giờ 100

Quà tùy chọn Hồn Đỏ SS 50

Kim cương 700

100

Nhộng thần cách 700

Đá thức tỉnh 100

Nguyên Khí ngẫu nhiên LV4-5 5

Viên Nhộng Đột Phá-6 giờ 300

Quà tùy chọn Hồn Đỏ SS 50

Kim cương 1000

200

Mảnh Skin GoHan thần bí 50

Đá thức tỉnh  200

Nhộng thần cách 1500

Quà tùy chọn Hồn Đỏ SSS 100

Mảnh SS 200

Kim cương  3000

 

Quà xếp hạng Đua TOP lượt mở rương.

Hạng

Phần thưởng

TOP 1

SSS Jerez
300 Hồn Đỏ SSS
5000 Kim Cương
1 Bộ Ngọc Rồng.
50000 Gosu

TOP 2

Macarita SSS
150 Hồn Đỏ SSS
4000 Kim Cương
1 Vũ Khí Cam Tự Chọn
30000 GOSU

TOP 3

Coora(Gold) SSS
100 Hồn Đỏ SSS
3000 Kim Cương
1 Vũ Khí Cam Tự Chọn
20000 GOSU

TOP 4-10

1000 Kim Cương
1 Bộ Ngọc Rồng
100 Đá Thức Tỉnh
100 Mảnh SS Ngẫu Nhiên.
100 Hồn đỏ SS
3000 GOSU